പൊക്കിൾ


അനാദിയിലേക്കുള്ള അടഞ്ഞ വാതിൽ
ജന്മാന്തരങ്ങളുടെ രഹസ്യപേടകങ്ങൾ
വിതറിയ കോശങ്ങൾക്ക്
ഊർജ്ജം പകർന്ന ഇടനാഴി
ആദ്യമായ് മുറുക്കി കെട്ടിയ മുറിവ്

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s