പൊക്കിൾ


അനാദിയിലേക്കുള്ള അടഞ്ഞ വാതിൽ
ജന്മാന്തരങ്ങളുടെ രഹസ്യപേടകങ്ങൾ
വിതറിയ കോശങ്ങൾക്ക്
ഊർജ്ജം പകർന്ന ഇടനാഴി
ആദ്യമായ് മുറുക്കി കെട്ടിയ മുറിവ്

 

Advertisements

മഞ്ഞമല


കുന്നിലെ തെറ്റികൾ പൂത്തുവെന്നവൻ
കുന്നിന്റെ ഉച്ചിയിൽ പാറപ്പുറത്തിരുന്ന്
നക്ഷത്രങ്ങളെ നോക്കി കണ്ണുചിമ്മാമെന്ന്

കുന്നിൻ ചരുവിലെ പള്ളിയിൽ
പുതിയ മണികൾ ചിരിക്കുന്നുവെന്ന്
താഴ്‌വാരത്തെ കാവിൽ
വള്ളികൾ വീണ്ടും തഴക്കുന്നുവെന്നു

വലിയ കുളത്തിന്റെ പടവിൽ വരെ
മീനുകൾ അളയിട്ടുവെന്നു
എരപ്പുകുഴിയിൽ വെള്ളം
കുതിച്ചു പായുന്നുവെന്ന്

ടാറുവീണ പാതകൾ മാത്രം
ചുവന്ന് തുടുക്കില്ലെന്നു