അമ്മാമ്മ


https://soundcloud.com/rameez-thonnakkal/ammamma

വയലുകൾ ഉഴുതൊരു കാലാണ്
കയറു പിരിച്ചൊരു കൈയാണ്
മൈലുകൾ ഓടിയ മേലാണ്
വെയിലു തിളച്ചൊരു തലയാണ്

വിയർപ്പുണങ്ങി ….
വിയർപ്പുണങ്ങി ഉപ്പായ് മാറി
നീറിപ്പുകഞ്ഞ ത്വക്കാണ്
അരവയറുള്ളതിറുക്കികെട്ടി
വറ്റുകളെണ്ണി വിളംബീട്ട്
കണ്ണും പൂട്ടി ഉറങ്ങീട്ട്
സ്വപ്നം കണ്ടൊരു മിഴിയാണ്‌

ഇത്തിരി മണ്ണിൽ ….
ഇത്തിരി മണ്ണിൽ  ഇതുങ്ങളെയെല്ലാം
കുത്തിനിറുത്താൻ കച്ചേരികളിൽ
കയറിയിറങ്ങിയ മനസാണ്

അക്ഷരമെഴുതാൻ അറിയില്ലെങ്കിലും
അർത്ഥമറിഞ്ഞൊരു ജീവിതമാ
അറിവാണെല്ലാമെന്ന തിരിച്ചറിവടുത്ത
തലമുറയെക്കാട്ടി,
പള്ളിക്കൂടം
കലാലയങ്ങൾ
പറ്റുംപോലെല്ലാമാക്കി

അടിയാളത്തം….
അടിയാളത്തം ഇനിമേലില്ലെന്നുറ-
ച്ചുറക്കെ  ചൊല്ലിയതാ
പകുത്തുനൽകാൻ സ്നേഹം
കൊണ്ടൊരു കലവറ
തീർത്തൊരു ജീവിതമാ

വയലുകൾ ഉഴുതൊരു കാലാണ്
കയറു പിരിച്ചൊരു കൈയാണ്
മൈലുകൾ ഓടിയ മേലാണ്
വെയിലു തിളച്ചൊരു തലയാണ്

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s