ഒരു ഉത്തരാധുനിക പൂക്കാരി ഉണ്ടാകുന്നത്


the_flower_vendor_by_Diego_Rivera

മല്ലിഗേ സംപിഗേ ഗുലാബീ താവരേ…

അവൾ നീട്ടി വിളിച്ചു
താളാത്മകമായ ആ വിളി സ്വയമൊന്നാവർത്തിക്കണം
എന്ന് കരുതിയിരുന്നതേയുള്ളൂ….
പക്ഷെ..
ഉറക്കെ ഒന്ന് വിളിച്ചുപോയി

മല്ലിഗേ സംപിഗേ ഗുലാബീ താവരേ…

അവൾ തിരിഞ്ഞു നിന്നു
പൂ വേണമോ എന്ന് ചോദിക്കും
എന്ന് കരുതി..
അപ്പോഴേക്കും അവൾ
പൂക്കുട്ട ഉമ്മറപ്പടിയിൽ വച്ച്
വീടിന്നകത്തേക്ക്‌ പോയിരുന്നു…

മല്ലിഗേ സംപിഗേ ഗുലാബീ താവരേ…

Image Credits to http://www.flickr.com/photos/mark6mauno/3129327902/

Advertisements

2 thoughts on “ഒരു ഉത്തരാധുനിക പൂക്കാരി ഉണ്ടാകുന്നത്

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s