സ്വാതന്ത്ര്യം


സ്വാതന്ത്ര്യം സ്വാതന്ത്ര്യം
നമുക്ക് വേണം സ്വാതന്ത്ര്യം
അറിഞ്ഞു വളരാന്‍ സ്വാതന്ത്ര്യം
അറിവുകള്‍ പകരാന്‍ സ്വാതന്ത്ര്യം
വിവര വിജ്ഞാന സ്വാതന്ത്ര്യം
നമുക്ക് വേണം സ്വാതന്ത്ര്യം

മാനവികതയുടെ ചവിട്ടു പടികള്‍
ശാസ്ത്രം പണിഞ്ഞതാണല്ലോ
പുതിയ ഉയരങ്ങള്‍ നടന്നു കയറാം
സഹജീവികളെ പിടിച്ചുയര്‍ത്താം

ഇന്നലെയല്ലിന്നിന്നിനി നമുക്ക്
പുതിയ മാറ്റങ്ങള്‍ സ്വീകരിക്കാം
മുതലാളിത്തം കെട്ടിയ ചങ്ങല
വെട്ടി മുറിച്ചു പുറത്തു വരാം.

ഇച് ഛാ ശക്തിയതൊന്നെ വേണ്ടു
മാറ്റത്തിന്റെ കാറ്റൊലി കേള്‍ക്കാന്‍
നവ ലോകത്തിന്‍ സൃഷ്ടിക്കായി
ഒരുമിച്ചോന്നായ് പോരാടാം
സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനു പോരാടാം.

സ്വാതന്ത്ര്യം സ്വാതന്ത്ര്യം
നമുക്ക് വേണം സ്വാതന്ത്ര്യം
അറിഞ്ഞു വളരാന്‍ സ്വാതന്ത്ര്യം
അറിവുകള്‍ പകരാന്‍ സ്വാതന്ത്ര്യം

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s